1. Úvodné ustanovenia
  1. Základné informácie a definícia pojmov.
   • Prevádzkovateľ: osoba, ktorá určuje/osoby, ktoré určujú účel a prostriedky spracovania osobných údajov;
    B&Z group s.r.o.; IČO 47511885; adresa: Hutnícka 2, 040 01 Košice, Slovensko.
   • Sprostredkovateľ:
    osoba, ktorú prevádzkovateľ poverí na spracovanie osobných údajov tak, aby sa zachovala ochrana osobných údajov objednávateľa podľa zákona;
    na poverenie sprostredkovateľa sa nevyžaduje súhlas objednávateľa.
   • Spracované osobné údaje:
    zmluvný alebo nezmluvný partner; firma/meno; telefónne číslo; e-mailová adresa; dátum a čas pristavenia vozidla; cieľová adresa; číslo letu; poznámka; súbory cookies a podobné internetové technológie.
   • Objednávateľ:
    fyzická osoba, ktorá uskutoční a odošle objednávku na webovej stránke www.air-taxi.sk.
  2. Prevádzkovateľ webovej stránky www.air-taxi.sk ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv objednávateľa súvisiacich so spracovaním osobných údajov.
  3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
   • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
   • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
  4. Účelom je objednanie služieb koncovému zákazníkovi. Odoslaním objednávky dochádza k spracovaniu osobných údajov:
   • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou služieb prevádzkovateľa, respektíve v rámci rokovaní o uzavretí objednávky s prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou objednávkou;
   • za účelom uvedeným/účelmi uvedenými nižšie v článku 2.
 2. Účely a doby spracovania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:
   • vybavenie objednávky, prípadne iného záväzku a poskytovanie služieb;
   • osobné údaje budú spracované po dobu rokovania o uzavretí objednávky medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, a to za účelom uzavretia objednávky, ako aj počas trvania objednávky (maximálne 5 rokov);
   • marketingové účely – osobné údaje budú uchované po dobu maximálne 5 rokov od odoslania objednávky, pokiaľ objednávateľ s týmto súhlasí pred odoslaním objednávky.
 3. Ochrana osobných údajov a spracovanie
  1. Pokiaľ objednávateľ neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné odoslať objednávku prevádzkovateľovi a následne poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby prevádzkovateľa.
  2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku 2, prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje. Osobné údaje na marketingové účely vymaže alebo zašle e-mail na opätovné spracovanie osobných údajov objednávateľovi, ktorý súhlasil s marketingovými účelmi. V zaslanom e-maile bude mať možnosť objednávateľ súhlasiť alebo nesúhlasiť s opätovným spracovaním osobných údajov na marketingové účely prevádzkovateľa.
  3. Objednávateľ je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný objednávateľ. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nepreberá zodpovednosť.
  4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje objednávateľa sprostredkovateľovi, a to za nasledujúcimi účelmi:
   • dokončenie objednávkového procesu;
   • služby zákazníckej podpory;
   • vybavovanie reklamácií;
   • zasielanie marketingových oznámení.
  6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným systémom, pokiaľ si objednávateľ vytvorí objednávku cez webovú stránku www.air-taxi.sk. Následne s nimi bude pracovať prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ za účelmi uvedenými vyššie v článku 3 odsek E.
 4. Práva objednávateľa
  1. Práva objednávateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov:
   • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
   • oprava poskytnutých osobných údajov;
   • vymazanie poskytnutých osobných údajov;
   • obmedzenie spracovania osobných údajov;
   • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
   • prenos osobných údajov na iného správcu;
   • namietať proti spracovaniu osobných údajov vrátane profilovania;
   • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  2. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov dispečingu na webovej stránke www.air-taxi.sk. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.
  3. Ak uplatní objednávateľ právo podľa článku 4 odsek A, prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti.
  4. Pokiaľ objednávateľ uplatní niektoré z práv v článku 4 odsek A, prevádzkovateľ má právo žiadať preukázanie totožnosti objednávateľa. Žiadosť o prístup k osobným údajom musí byť zaslaná z e-mailovej adresy objednávateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou alebo z inej e-mailovej adresy, prevádzkovateľ má právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. Žiadosť na uplatnenie práv z článku 4 odsek A nebude prijatá, pokiaľ žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky prepravy z webovej stránky www.air-taxi.sk objednávateľ súhlasí, že sa oboznámil s ochranou osobných údajov a v celom rozsahu ich prijíma.
  2. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracovaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou osobných údajov medzi objednávateľom a prevádzkovateľom sú kompetentné slovenské orgány.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke www.air-taxi.sk a zároveň minulým objednávateľom pošle túto novú verziu na ich e-mailové adresy. V zaslanom e-maile bude mať možnosť objednávateľ súhlasiť alebo nesúhlasiť s novými podmienkami ochrany osobných údajov.
  4. Ochranu súkromia detí považuje prevádzkovateľ za dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbiera žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená uviesť svoje osobné údaje na webovej stránke www.air-taxi.sk. Prevádzkovateľ osobné údaje bez omeškania vymaže takej osobe, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nebol udelený súhlas zákonného zástupcu.
  5. Spracovanie osobných údajov zahŕňa zbieranie, uchovávanie na dátových nosičoch a úložiskách, triedenie, používanie, ukladanie a vymazávanie osobných údajov automaticky alebo manuálne s cieľom splnenia uvedených účelov v článku 2.
  6. Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 03. 06. 2019.